Турбівська селищна громада
Вінницька область, Вінницький район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Центр

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Турбівської селищної  ради Вінницького району Вінницької області

 

1. Загальні положення

1.1 Центр надання адміністративних послуг  Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області (далі – Центр) утворений як постійно діючий робочий орган з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Центр є організаційним утворенням, яке забезпечує надання адміністративних послуг.

1.2 Здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру покладається на відділ надання адміністративних послуг Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області (далі – Відділ), на який покладається здійснення функцій з організації діяльності Центру.

1.3 Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Турбівською селищною радою Вінницького району Вінницької області (далі – Рада).

1.4 Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням.

1.5 Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

 

2. Завдання центру

2.1 Відповідно до мети створення Центру, його основними завданнями є:

2.1.1 організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.1.3 забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

2.1.4 контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг за дотриманням строків розгляду послуг;

2.1.5 підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру тощо;

2.1.6 здійснення контролю за додержанням посадовими особами селищної ради, уповноваженими надавати адміністративні послуги, термінів розгляду та передачі у Центр результатів адміністративних послуг;

2.1.7 здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 

3. Права центру

3.1 Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2 Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3 Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.4 Взаємодіє із субєктами надання адміністративних послуг, в тому числі в рамках чинних меморандумів та угод про співпрацю.

 

4. організаційні питання

4.1 Центр забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора або уповноважену особу, шляхом їхньої взаємодії із суб’єктом надання адміністративних послуг.

4.2 Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Він включає адміністративні послуги суб’єктами надання яких є виконавчі органи Ради та послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

4.3 До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

4.4 У Центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій і скарг та надання консультацій розгляд яких віднесено повноважень виконавчого комітету визначених рішенням Ради.

4.5 У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо). Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

4.6 Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Ради, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

4.7 Адміністраторами Центру є усі посадові особи виконавчих органів та їх структурних підрозділів  Ради, до посадових обов’язків яких входить виконання функцій адміністратора. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

4.8 Основні завдання адміністратора:

4.8.1 надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

4.8.2 прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

4.8.3 видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4.8.4 організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

4.8.5 здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

4.8.6 надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

адміністратор виконує інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

4.9 Адміністратор Відділу має печатку (штамп) із зазначенням найменування Відділу.

4.10 Адміністратор має право:

4.10.1 безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

4.10.2 погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

4.10.3 інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4.10.4 посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

4.10.5 порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

4.11 З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у Турбівській громаді можуть бути створені територіальні підрозділи Центру та/або віддалені робочі місця адміністраторів (в тому числі – виїзні адміністратори та/або мобільний Центр), які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.

4.12 Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

4.13 Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та вісім годин на день без перерви на обід, але не більше 40 годин на тиждень.

4.14 Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі визначаються відповідно до законодавства Радою.

 

5. Керівництво

5.1 Центр як постійно діючий робочий орган очолює начальник Відділу (далі – керівник Центру).

5.2 Основні завдання керівника Центру:

5.2.1 здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

5.2.2 організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

5.2.3 представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

5.2.4 координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;

5.2.5 організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

5.2.6 сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій селищному голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

5.2.7 виконання функцій адміністратора Центру;

5.2.8 планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;

5.2.9 розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку;

5.2.10 звітування про проведену роботу Центру.

 

6.Прикінцеві положення

 

6.1 Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

6.2 Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

6.3 Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь